نحوه‌ی طراحی برنامه‌ی مطالعاتی (1)

مطالعه‌ی تصادفی بدترین اشتباه هر دانش‌آموز است و منجر به شکست می‌شود. برای منظم بودن باید تصمیم بگیرید چه چیزی را در چه وقت مطالعه می‌کنید. اولویت‌های خود را برای موفقیت بیش‌تر طراحی کنید.مطالعه‌ی تصادفی بدترین اشتباه هر دانش‌آموز است و منجر به شکست می‌شود. برای منظم بودن باید تصمیم بگیرید چه چیزی را در چه وقت مطالعه می‌کنید. اولویت‌های خود را برای موفقیت بیش‌تر طراحی کنید.

مراحل:

1- مطالعه در همان روز: هر روز در مدرسه مطلب جدیدی یاد می‌گیرید. بعد از رفتن به خانه هر چه را در مدرسه یاد گرفته‌اید در همان روز مطالعه کنید.

2- مرور: هر چه در طول هفته یاد گرفته‌اید در تعطیلات آخر هفته مرور ‌کنید.

3- انتخاب کنید که چه چیزی را باید اول مطالعه کنید، نه این‌که چه چیزی را می‌خواهید اول مطالعه کنید.

4- مدت‌زمانی را که برای مطالعه‌ی هر موضوع نیاز دارید برآورد کنید.

5- به هر موضوع، اولویت خاصی بدهید؛ برای مثال: فوری، بعداً.


منبع :