برای تمرکز حواس، به دنبال سکوت مطلق نباشید

یکی از باورهای نادرست برخی این است که برای تمرکز حواس، باید در سکوت مطلق باشند.

برای تمرکز حواس، به دنبال سکوت مطلق نباشید

یکی از باورهای نادرست برخی این است که برای تمرکز حواس، باید در سکوت مطلق باشند. واقعیت این است که هر چه محیطی ساکت‌تر باشد، برای تمرکز حواس بهتر است و ما محیطی را برای مطالعه انتخاب می‌کنیم که سروصدای کم‌تری داشته باشد؛ اما به هیچ عنوان نباید در جست‌وجوی محیطی باشیم که سکوت مطلق بر آن حکم‌فرما باشد. بهترین مکان برای مطالعه، جایی است که سروصدا در آن از بقیه‌ی جاها کم‌تر باشد؛ مثلاً اکنون می‌خواهید مطالعه کنید و تنها مکانی که در اختیار دارید، اتاقی است که در آن تلویزیون روشن است؛ مسلماً این محیط، ایده‌آل نیست؛ اما شما در دورترین نقطه‌ی اتاق از تلویزیون و پشت به آن بنشینید و مطالعه کنید. در این حالت، شما از بهترین شرایط ممکن برای مطالعه استفاده کرده‌اید.

مطالعه در جای کاملاً ساکت، غلط است؛ زیرا اگر به محیط بسیار ساکت عادت کنید، شرطی می‌شوید و فقط در چنین مکان‌هایی می‌توانید مطالعه کنید و در محیط‌های دیگر، با کوچک‌ترین سروصدایی، تمرکز حواس شما به هم می‌ریزد و ایجاد تمرکز دوباره، برای‌تان بسیار مشکل است.