علت فراموشی

اگر مطلبی را بخوانید و بلافاصله پس از آن مطلب دیگری را بخوانید، مطلب بعدی در مطلب قبلی تداخل ایجاد خواهد کرد.اگر مطلبی را بخوانید و بلافاصله پس از آن مطلب دیگری را بخوانید، مطلب بعدی در مطلب قبلی تداخل ایجاد خواهد کرد و از تحکیم آن جلوگیری به عمل خواهد آورد؛ بنابراین در صورت امکان، پس از یادگیری یک مطلب حتماً استراحت کنید و اگر می‌توانید بخوابید. 

طبق این اصل، یادگیری در آخر شب، پایدارتر از یادگیری در اول صبح خواهد بود؛ زیرا آخر شب، پس از مطالعه به خواب می‌روید و درنتیجه مطلب تازه‌ای را وارد ذهن نمی‌کنید؛ اما وقتی اول صبح چیزی یاد می‌گیرید، پس از آن با ده‌ها و شاید هم با صدها محرک دیگر روبه‌رو می‌شوید که همه‌ی آن‌ها وارد ذهن می‌شوند و آموخته‌ها را ناپایدار می‌کنند.