آموخته‌های خود را به کار ببرید

حتی عمل نکردن به آموخته‌های فیزیکی نیز موجب فراموشی آن‌ها می‌شود، مثل بازی فوتبال، والیبال و... .

کسانی که آموخته‌های خود را در موقعیت‌های مختلف به کار می‌برند، کم‌تر به فراموشی گرفتار می‌شوند. بدون تردید اکثر شما این تجربه را دارید که وقتی آموخته‌های زبان خارجی را به کار نمی‌برید و به آن زبان صحبت نمی‌کنید، خیلی زود آن‌ها را فراموش می‌کنید. یکی از علت‌هایی که ایرانی‌ها معمولاً در یادگیری زبان انگلیسی موفقیت کم‌تری دارند این است که موقعیت استفاده از آموخته‌ها را ندارند؛ یعنی با انگلیسی‌زبان‌ها تماس ندارند تا مجبور شوند به زبان انگلیسی حرف بزنند.

حتی عمل نکردن به آموخته‌های فیزیکی نیز موجب فراموشی آن‌ها می‌شود، مثل بازی فوتبال، والیبال و... .