تصاویر جالب از عنکبوت‌های آینه‌کاری شده

آینه‌های موجود در بدن این عنکبوت در زمان احساس خطر تغییر شکل می‌دهند و به اندازه‌های مختلف درمی آیند. یک پژوهشگر و عکاس سنگاپوری به نام (نیکی بای) سال‌های متمادی را صرف پژوهش درباره این عنکبوت‌ها کرده

تصاویر جالب از عنکبوت‌های آینه‌کاری شده

آینه های موجود در بدن این عنکبوت در زمان احساس خطر تغییر شکل می دهند و به اندازه های مختلف درمی آیند. یک پژوهشگر و عکاس سنگاپوری به نام (نیکی بای) سال های متمادی را صرف پژوهش درباره این عنکبوت ها کرده است.

در نگاه اول مانند مجسمه های ظریف شیشه ای و جواهرات درخشنده به نظر می رسند؛ اما وقتی با دقت نگاه کنید، درخواهید یافت، آنها موجوداتی زنده و بخشی از اکوسیستم جهان پیرامون ما هستند. به این عنکبوت های زیبا mirror spider عنکبوت های آینه ای گفته می شود که از نژاد عنکبوت های Thwaitesia تواتزیا به شمار می روند.

بنا بر این گزارش، آینه های موجود در بدن این عنکبوت در زمان احساس خطر تغییر شکل می دهند و به اندازه های مختلف درمی آیند. یک پژوهشگر و عکاس سنگاپوری به نام (نیکی بای) سال های متمادی را صرف پژوهش درباره این عنکبوت ها کرده است. 

تصاویر زیر نمونه ای از عکس هایی است که او از این عنکبوت های زیبا گرفته است.
تصاویر جالب از عنکبوت‌های آینه‌کاری شدهتصاویر جالب از عنکبوت‌های آینه‌کاری شدهتصاویر جالب از عنکبوت‌های آینه‌کاری شدهتصاویر جالب از عنکبوت‌های آینه‌کاری شدهتصاویر جالب از عنکبوت‌های آینه‌کاری شدهتصاویر جالب از عنکبوت‌های آینه‌کاری شدهتصاویر جالب از عنکبوت‌های آینه‌کاری شدهتصاویر جالب از عنکبوت‌های آینه‌کاری شده

منبع :