همایش سراسری کتاب کانون فرهنگی آموزش- 10 مهر 95

گزارشی از همایش سراسری کتاب کانون فرهنگی آموزش را در زیر بخوانید...همایش سراسری کتاب‌های کانون فرهنگی آموزش، 10 مهر 1395 با حضور مسئولان نمایندگی و مدیران تولید کتاب و همکاران بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی ، مدیران کتاب نمایندگی‌های کانون  و گروهی از کتاب فروشان سراسر کشور در مرکز همایش های بین المللی رازی برگزار شد.
همایش سراسری کتاب کانون فرهنگی آموزش- 10 مهر 95

همایش سراسری کتاب کانون فرهنگی آموزش- 10 مهر 95

همایش سراسری کتاب کانون فرهنگی آموزش- 10 مهر 95

همایش سراسری کتاب کانون فرهنگی آموزش- 10 مهر 95

همایش سراسری کتاب کانون فرهنگی آموزش- 10 مهر 95

 در این همایش، در 6 پنل تخصصی، مدیران به معرفی کتاب‌های مختلف کانون پرداختند. این پنل‌ها عبارتند از:

کتاب‌های آبی و کنکور

کتاب‌های سه‌سطحی، سبز و پرمخاطب، فلش‌کارت و همگامان

کتاب‌های جدید دهم

کتاب‌های دبستان و متوسطه

نشر الکترونیک

رهپویان دانش و اندیشه ( دی وی دی های آموزشی )

همایش سراسری کتاب کانون فرهنگی آموزش- 10 مهر 95

همکاران در حال ارائه در مورد کتاب‌های آبی و کنکور

همایش سراسری کتاب کانون فرهنگی آموزش- 10 مهر 95

همکاران در حال ارائه در موردکتاب‌های سه‌سطحی

همایش سراسری کتاب کانون فرهنگی آموزش- 10 مهر 95

همکاران در حال ارائه در موردکتاب‌های جدید دهم

همایش سراسری کتاب کانون فرهنگی آموزش- 10 مهر 95

همایش سراسری کتاب کانون فرهنگی آموزش- 10 مهر 95

همایش سراسری کتاب کانون فرهنگی آموزش- 10 مهر 95

همکاران در حال ارائه در موردکتاب‌های دبستان و متوسطه

همایش سراسری کتاب کانون فرهنگی آموزش- 10 مهر 95

همایش سراسری کتاب کانون فرهنگی آموزش- 10 مهر 95

همکاران در حال ارائه در مورد محصولات و خدمات نشر الکترونیک

همایش سراسری کتاب کانون فرهنگی آموزش- 10 مهر 95

همایش سراسری کتاب کانون فرهنگی آموزش- 10 مهر 95

همکاران در حال ارائه در مورد محصولات و خدمات رهپویان دانش و اندیشه

همایش سراسری کتاب کانون فرهنگی آموزش- 10 مهر 95

ارائه‌ی مدیران برتر نمایندگی‌ها

همایش سراسری کتاب کانون فرهنگی آموزش- 10 مهر 95

همایش سراسری کتاب کانون فرهنگی آموزش- 10 مهر 95

همایش سراسری کتاب کانون فرهنگی آموزش- 10 مهر 95


همایش سراسری کتاب کانون فرهنگی آموزش- 10 مهر 95


همایش سراسری کتاب کانون فرهنگی آموزش- 10 مهر 95

همایش سراسری کتاب کانون فرهنگی آموزش- 10 مهر 95

همایش سراسری کتاب کانون فرهنگی آموزش- 10 مهر 95

همایش سراسری کتاب کانون فرهنگی آموزش- 10 مهر 95

همایش سراسری کتاب کانون فرهنگی آموزش- 10 مهر 95

همایش سراسری کتاب کانون فرهنگی آموزش- 10 مهر 95

همایش سراسری کتاب کانون فرهنگی آموزش- 10 مهر 95

همایش سراسری کتاب کانون فرهنگی آموزش- 10 مهر 95

همایش سراسری کتاب کانون فرهنگی آموزش- 10 مهر 95

همایش سراسری کتاب کانون فرهنگی آموزش- 10 مهر 95

همایش سراسری کتاب کانون فرهنگی آموزش- 10 مهر 95

همایش سراسری کتاب کانون فرهنگی آموزش- 10 مهر 95

همایش سراسری کتاب کانون فرهنگی آموزش- 10 مهر 95

همایش سراسری کتاب کانون فرهنگی آموزش- 10 مهر 95

همایش سراسری کتاب کانون فرهنگی آموزش- 10 مهر 95


تهیه و تنظیم

ناهید منجمی