عکس‌های گروهی رتبه‌های زیر 10 کنکور هنرستان 95

جشن تجلیل از رتبه‌های زیر 10 کنکور هنرستان 95 روز پنج شنبه 8 مهر 95 در بنیاد علمی آموزشی قلم چی برگزار شد .جشن تجلیل از رتبه های زیر 10 کنکور هنرستان 95 روز پنج شنبه 8 مهر 95 در بنیاد علمی آموزشی قلم چی برگزار شد .


عکس های گروهی این رتبه های برتر را در ادامه مشاهده کنید.عکس‌های گروهی رتبه‌های زیر 10 کنکور هنرستان 95


عکس‌های گروهی رتبه‌های زیر 10 کنکور هنرستان 95
عکس‌های گروهی رتبه‌های زیر 10 کنکور هنرستان 95عکس‌های گروهی رتبه‌های زیر 10 کنکور هنرستان 95

عکس‌های گروهی رتبه‌های زیر 10 کنکور هنرستان 95

عکس‌های گروهی رتبه‌های زیر 10 کنکور هنرستان 95


عکس‌های گروهی رتبه‌های زیر 10 کنکور هنرستان 95
عکس‌های گروهی رتبه‌های زیر 10 کنکور هنرستان 95عکس‌های گروهی رتبه‌های زیر 10 کنکور هنرستان 95

عکس‌های گروهی رتبه‌های زیر 10 کنکور هنرستان 95


عکس‌های گروهی رتبه‌های زیر 10 کنکور هنرستان 95