حقایق خارق العاده از سیاه چاله‌ها و راه‌های فرار از آن

اگر به داستان‌های علمی ـ تخیلی باور دارید، سیاه چاله‌ها به عنوان دروازه ای به دنیای دیگر هستنداگر به داستان های علمی ـ تخیلی باور دارید، سیاه چاله ها به عنوان دروازه ای به دنیای دیگر هستند، چه در نقاط دور کهکشان باشند و چه کاملا در جهانی دیگر.

به گزارش کلیک، واقعیت ممکن است پیچیده تر از این باشد و خارج از قلمرو داستان های علمی ـ تخیلی، سقوط به درون یک سیاه چاله چندان هم فکر خوبی نیست.

با این حال معلوم شد افرادی که وارد یک سیاه چاله می‌شوند ممکن است شانس کمی نیز برای فرار داشته باشند که به جهان خود یا یک مکان بیگانه بروند. زیرا سیاه چاله ها در واقع خود فضا را خم می کنند و می توانند نقاط دور از یکدیگر را به هم نزدیک کنند.

یک مقایسه رایج برای این مثال، خم کردن کاغذ است. اگر روی یک کاغذ یک خط بکشید، خطوط از شکل کاغذ تبعیت می‌کنند و با خم شدن کاغذ بدون تغییر می ماند. اما اگر از میان کاغذ رد شوید، نقاط پایانی خطوط بسیار به یکدیگر نزدیک هستند. برای درک این مساله باید تئوری نسبیت انیشتین نسبت به گرانش بررسی شود.

فرار از چنگ یک سیاه چاله

مهم است که بدانید یک سیاه چاله، فضای خالی نیست بلکه بیشتر مکانی است که میزان بسیار زیادی ماده در یک فضای کوچک موسوم به تکینه جا می شود. در حقیقت تکینگی بینهایت کوچک و متراکم است. همان‌طور که فردی به سیاه چاله نزدیک می شود، سرعت گریز(سرعت مورد نیاز برای فرار از جاذبه سیاه چاله) افزایش پیدا می کند. در یک

منبع :