دانش آموزان عزیز تجربی

در فایل پیوست نکات ترکیبی و کلیدی زیست سوم برای کمک به جمع‌بندی شما در آزمون 9 مهر ضمیمه شده است.

فایل های ضمیمه