ثبت نام دانشجویان جدیدالورود دانشگاه صنعتی اصفهان

همزمان با دیگر دانشگاه‌های کشور دانشگاه صنعتی اصفهان نیز این روزها مشغول ثبت نام دانشجویان جدیدالورود است.همزمان با دیگر دانشگاه‌های کشور دانشگاه صنعتی اصفهان نیز این روزها مشغول ثبت نام دانشجویان جدیدالورود است.