رشد 2.5 برابری مراکز رشد در دانشگاه آزاد

مدیر کل توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی،گفت: در حال حاضر دانشگاه آزاد اسلامی دارای 100 مرکز رشد، 531 هسته فناور و 395 واحد فناور و شرکت است.

مدیر کل توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی، درباره آخرین آمار مراکز رشد و شرکت‌های دانش‌بنیان در دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در حال حاضر دانشگاه آزاد اسلامی دارای 100 مرکز رشد، 531 هسته فناور و 395 واحد فناور و شرکت است.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر داوود ثمری با اشاره به رشد 2.5 برابری مراکز رشد در دانشگاه آزاد اسلامی،اظهار کرد: این در حالی است که در مهرماه 92 تعداد مراکز رشد، 37 عدد و مجموع واحدها و هسته‌های فناور 124 عدد بود.

وی با بیان اینکه بیش از 121 هزار مترمربع به مراکز رشد و شرکت‌های دانش‌بنیان در دانشگاه آزاد اسلامی اختصاص یافته است، افزود: تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان نوع یک 87 مورد و تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان نوع دو 65 مورد است