تعادل داشته باش

آیا حرکت روی یک طناب و در ارتفاعی بلند نیازمند تعادل است؟آیا حرکت روی یک طناب و در ارتفاعی بلند نیازمند تعادل است؟

آیا حرکت کردن در مرز بین راست‌گویی و دروغ‌گویی تعادل است؟

تعریف شما از تعادل چیست؟

کسی که روی طناب حرکت می‌کند در حالت تعادل است. این به آن معنا نیست که او لحظه‌ای خارج از مسیر طناب و لحظه‌ای روی طناب در حرکت است. تعادل برای او یک تعریف دارد و آن هم حرکت روی طناب است.

کسی که در رفتار خود متعادل است به این معنی نیست که گاهی صداقت دارد و گاهی دروغ خواهد گفت. برای انسان متعادل فقط یک تعریف وجود دارد و آن هم صداقت است.

دوستان کنکوری من سلام!

در مطالعه‌‌ی خود، در رفتن به کلاس‌های کنکور، در خرید کتاب‌های کمک‌آموزشی، در تعداد تست‌هایی که حل می‌کنید، در ساعات مطالعه‌ای که به درس‌های عمومی اختصاص می‌دهید و... تعادل داشته باشید.

تعادل را جدی بگیرید.