جلسه‌ی 5 نفره و بیان دستاوردها

زودتر از همه‌ی دانش‌آموزان در جلسه حضور داشت. زودتر آمده بود که قبل از جلسه بار دیگر دستاوردها و راهکارهایش را با هم بررسی کنیم.زودتر از همه‌ی دانش‌آموزان در جلسه حضور داشت. زودتر آمده بود که قبل از جلسه بار دیگر دستاوردها و راهکارهایش را با هم بررسی کنیم. 

مطالب را بار دیگر مرور و جمع‌بندی کردیم و در جلسه حاضر شدیم. 

در ردیف جلو نشسته و منتظر بود اولین نفری باشد که دستاوردهایش را بیان می‌کند. پس از توضیح منطق برنامه‌ی راهبردی، اولین نفری بود که دستاوردهایش را با ذوق به دوستانش و اولیای حاضر بیان می‌کرد. 

پس از اتمام توضیحات و هدف‌گذاری برای پروژه‌ی بعدی، همه‌ی حاضرین او را تشویق کردند. در طول جلسه، با دقت به صحبت‌های دوستانش گوش می‌داد و یادداشت‌برداری می‌کرد. در پایان جلسه و پس از گرفتن عکس، عجله داشت تا زودتر به خانه بازگردد. می‌خواست از راهکارهای ارائه‌شده در آزمون‌های جمع‌بندی استفاده کند و وضعیت خود را بهبود ببخشد.