ماه مهر / شعر آموزشی

منصور شادمهر، مسئول نمایندگی کانون در شهرضا است که دستی هم در شعر و ادب دارد. او می‌نویسد و شعر می‌گوید. تاکنون شعرهای زیادی از ایشان در حوزه‌ی آموزشی در مجله‌ی آزمون چاپ شده است.منصور شادمهر، مسئول نمایندگی کانون در شهرضا است که دستی هم در شعر و ادب دارد. او می‌نویسد و شعر می‌گوید. تاکنون شعرهای زیادی از ایشان در حوزه‌ی آموزشی در مجله‌ی آزمون چاپ شده است. 


ماه مهر آمد هوای تازه شد هر خانه را

جنبش آگاهی و تعلیم شد درگیر هر کاشانه را

هر که را بینی کتاب و کیف و دفتر می­برد

تا تعالی بخشد او این خصلت فرزانه را

فصل بذرافشانی و موعود کشت و کار شد

هر که را بینی به امید درو می­کارد اکنون دانه را

ای که اندر راه دانش جهد و کوشش می­کنی

روز خوش باش و گرامی دار این دردانه را

عزم راسخ کن، تلاش مستمر در پیش گیر

پای‌کوبان دست بالا کن، بگردان شانه را