جزء بهتران باش / شعر آموزشی

منصور شادمهر، مسئول نمایندگی کانون در شهرضا است که دستی هم در شعر و ادب دارد. او می‌نویسد و شعر می‌گوید. تاکنون شعرهای زیادی از ایشان در حوزه‌ی آموزشی در مجله‌ی آزمون چاپ شده است.

منصور شادمهر، مسئول نمایندگی کانون در شهرضا است که دستی هم در شعر و ادب دارد. او می‌نویسد و شعر می‌گوید. تاکنون شعرهای زیادی از ایشان در حوزه‌ی آموزشی در مجله‌ی آزمون چاپ شده است.

به تصمیم خودت آسوده‌جان باش

به جمع دوستان مهربان باش

چو خوبان بین ما منزل گزیدند

تو هم در جمع خوبان میهمان باش

برای خوب بودن گام اول

ضرورت آن‌که در خوبان نهان باش

سپس با کوشش و با عزم راسخ

به از دیروز خود با بهتران باش

مکن تردید و با تصمیم راسخ

شتابان عضو جمع بهتران باش