شرایط برای درس خواندن

قبل از شروع درس، نگاه کلی به سرفصل‌ها داشته باشید تا در ذهن خود پیش‌فرضی از درس داشته باشید.الف) قبل از شروع درس، نگاه کلی به سرفصل‌ها داشته باشید تا در ذهن خود پیش‌فرضی از درس داشته باشید.

ب) حین مطالعه مداد را کنار نگذارید و روی یک چرک‌نویس خلاصه‌برداری کنید؛ چون هماهنگی بین دست و ذهن باعث افزایش قدرت یادگیری و تمرکز می‌شود.

ج) نکته‌برداری کنید و در وقت‌های مرده از آن‌ها استفاده کنید.

د) هر 15 دقیقه بعد از خواندن چشمانتان را ببندید تا مطالب خوانده‌شده در این زمان در ذهن مرور شوند.

ه) بعد از یک بازه‌ی مطالعه، مطالبی را که یاد گرفتید با زبان خودمانی برای خودتان بگویید.

و) کاغذ سفیدی زیر کتاب مورد مطالعه بگذارید تا هر زمان که حواستان پرت شد روی کاغذ تیک بزنید.