محل مطالعه‌ی مناسبی انتخاب کنید

محل مطالعه در درجه‌ی دوم اهمیت قرار دارد اما لازم است مناسب باشد.محل مطالعه در درجه‌ی دوم اهمیت قرار دارد اما لازم است مناسب باشد. منظور این است که وقتی عوامل مزاحم را کنار گذاشتید و برای مطالعه آماده شدید، بتوانید روی موضوع تمرکز کنید؛ زیرا اگر حالت بیزاری، بغض یا خشم داشته باشید، ذهن شما به محض قرار گرفتن در محل مطالعه، بازدهی خود را از دست خواهد داد و مطالعه در نظر شما وحشتناک خواهد شد.

پیش از مستقر شدن در محل مطالعه، برای خود حالت ذهنی مثبت فراهم آورید و محیط را طوری ترتیب دهید که حالت ذهنی منفی را تداعی نکند. حالت ذهنی در محل نامناسب و با افکار مزاحم، به حالت خواب شباهت دارد نه تمرکز فعال. رختخواب بدترین محل برای مطالعه است. در رختخواب، حالت ذهن احتمالاً به حالت خواب نزدیک‌تر است نه به حالت تمرکز فعال. هیچ کس نمی‌تواند همراه با خواب‌آلودگی یاد بگیرید چه رسد به این‌که بتواند این کار را در خواب نیز انجام دهد. میزان یادگیری در خواب، صفر است. یادگیری نیاز به هشیاری کامل دارد.