راه‌های کم کردن اشتباهات

راه‌های کم کردن اشتباهات را بشناسید. این‌ها به شما کمک می‌کنند تا در جلسه‌ی آزمون اشتباهات خود را مدیریت کنید.راه‌های کم کردن اشتباهات را بشناسید. این‌ها به شما کمک می‌کنند تا در جلسه‌ی آزمون اشتباهات خود را مدیریت کنید.

  • تقویت اراده ( قدرت نه گفتن)

  • تقویت تمرکز در جواب دادن به سؤالات (شناخت‌درمانی)

  • بررسی سؤالات اشتباه (یادگیری ناقص)

  • دوست داشتن اشتباهات (اشتباهات بهترین معلم‌های ما هستند)

  • اولویت اول، تثبیت نقاط قوت

  • اولویت دوم، تبدیل یادگیری ناقص به کامل

  •  اولویت سوم، درس‌های زودبازه

  • تعادل در درس خواندن (تعادل هر کس مخصوص خود اوست)

  •  یادگیری کنترل ذهن

  • طبقه‌بندی سؤالات در آزمون (به تمام سؤالات پاسخ ندهم)