بچه‌ها کاغذ و تا - قورباغه

رنگ‌های پیشنهادی: سبز، زرد یا هر رنگ دیگری که دوست دارید!

رنگ‌های پیشنهادی: سبز، زرد یا هر رنگ دیگری که دوست دارید!

به الگو نگاه کنید:

1. کاغذ را مطابق شکل از وسط تا کنید تا خط تا ایجاد شود و به حالت اول برگردانید.

2 و 3. از روی خطوط نقطه‌چین به سمت خط مرکز تا بزنید.

4. قسمتی را که با پیکان نشان داده شده است به صورت پاکتی باز کنید.

5. هر دو قسمت مرحله‌ی قبل را صاف کنید تا مثلثی‌شکل شود.

6. از روی خط نقطه‌چین تا بزنید.

7. مانند شکل به صورت پله‌ای تا بزنید.

8. از وسط تا بزنید.

9، 10 و 11. از روی خط نقطه‌چین به صورت پاکتی تا بزنید.

12. از روی خط نقطه‌چین به طرف داخل تا بزنید.

13. به سمت جلو تا بزنید.

14. چشم‌ها را نقاشی کنید.

بچه‌ها کاغذ و تا - قورباغه

بچه‌ها کاغذ و تا - قورباغهمنبع :