بچه‌ها کاغذ و تا - کرگدن

رنگ‌های پیشنهادی: طوسی یا آبی یا هر رنگ دیگری که دوست دارید!

رنگ‌های پیشنهادی: طوسی یا آبی یا هر رنگ دیگری که دوست دارید!

به الگو نگاه کنید:

1. مطابق شکل کاغذ را تا بزنید تا خط تا ایجاد شود.

2. مطابق شکل هر نیمه را به سه قسمت تقسیم کرده و قسمت اول را از دو طرف روی قسمت دوم تا بزنید.

3. حالا از وسط تا بزنید.

4. از روی خط نقطه‌چین تا بزنید.

5. قسمتی را که با فلش نشان داده شده است به صورت پاکتی باز کرده سپس آن را صاف کنید.

6. حالا برای درست شدن سر کرگدن باید سه طرفی را که در شکل با نقطه‌چین نشان داده شده است به صورت پله‌ای تا بزنید.

7. قسمت پشت کرگدن را به صورت پاکتی و به سمت داخل از روی خط نقطه‌چین تا بزنید.

8. برای تکمیل سر کرگدن قسمت نقطه‌چین در شکل را به سمت عقب تا بزنید.

9. برای ایجاد پاهای کرگدن باید با قیچی قسمتی را که در شکل با نقطه‌چین نشان داده شده است برش دهید.

10. چشم‌های کرگدن را نقاشی کنید.

بچه‌ها کاغذ و تا - کرگدن

بچه‌ها کاغذ و تا - کرگدنمنبع :