بچه‌ها کاغذ و تا - سگ دریایی

رنگ‌های پیشنهادی: نارنجی، قهوه‌ای یا هر رنگ دیگری که دوست دارید!رنگ‌های پیشنهادی: نارنجی، قهوه‌ای یا هر رنگ دیگری که دوست دارید!

به الگو نگاه کنید:

1. کاغذ را مطابق شکل از وسط تا کنید تا خط تا ایجاد شود و به حالت اول برگردانید.

2 و 3. از روی خطوط نقطه‌چین به سمت خط مرکز تا بزنید.

4. با دقت قسمت‌هایی را که با پیکان نشان داده شده است، به صورت پاکتی باز کنید.

5. بالا و پایین آن را صاف کنید تا مثلثی‌شکل شود.

6. از روی خط نقطه‌چین تا بزنید.

7. برگردانید.

8. به صورت پله‌ای تا بزنید.

9. از وسط تا بزنید.

10. از روی خطوط نقطه‌چین تا بزنید تا خط تا ایجاد شود؛ سپس قسمتی را که با پیکان نشان داده شده است به صورت پاکتی تا بزنید.

11. از روی خط نقطه‌چین تا بزنید.

12. برگردانید و از روی خط نقطه‌چین تا بزنید.

13. صورت را نقاشی کنید.

بچه‌ها کاغذ و تا - سگ دریایی

بچه‌ها کاغذ و تا - سگ دریاییمنبع :