بچه‌ها کاغذ و تا - ماهی

رنگ‌های پیشنهادی: زرد، نارنجی یا هر رنگ دیگری که دوست دارید.رنگ‌های پیشنهادی: زرد، نارنجی یا هر رنگ دیگری که دوست دارید.

به الگو نگاه کنید:

1. کاغذ را مطابق شکل دو بار از وسط تا کنید و به حالت اول برگردانید.

2. از روی خطوط نقطه‌چین به سمت خط مرکز تا بزنید.

3. دوباره کاغذ را به حالت اول برگردانید.

4. از روی خطوط نقطه‌چین به سمت خط مرکز تا بزنید.

5. از روی خطوط نقطه‌چین مطابق شکل به سمت پشت تا بزنید.

6. قسمتی را که در شکل با پیکان نشان  داده شده، باز کرده و صاف کنید.

7. از روی خط نقطه‌چین تا بزنید.

8. از روی خط نقطه‌چین مانند شکل به سمت عقب تا بزنید.

9. چشم‌ها را نقاشی کنید. یک ماهی زیبا ساخته‌اید.

بچه‌ها کاغذ و تا - ماهی

بچه‌ها کاغذ و تا - ماهیمنبع :