بچه‌ها نقطه به نقطه - اردک کتابخوان

نقاشی‌های نقطه به نقطه تنها وصل کردن اعداد به یکدیگر نیست!

بچه‌ها نقطه به نقطه - اردک کتابخوان

اردک کتابخوان را نقاشی کنید

نقاشی‌های نقطه به نقطه تنها وصل کردن اعداد به یکدیگر نیست!

در این صفحه یاد می‌گیرید چگونه برای کشیدن یک نقاشی زیبا خطوط را با ظرافت و زیبایی به هم وصل کنید؛ سپس تمرین رنگ‌آمیزی می‌کنید. ابتدا نقاط را بر اساس شماره با دقت به هم وصل کنید و بعد به دلخواه رنگ‌آمیزی کنید.

بچه‌ها نقطه به نقطه - اردک کتابخوان