درس خواندن در تابستان و اهمیت آن

ابتکار کانون با انتشار کتاب تابستان بسیار حایز اهمیت است.تابستان برای دانش‌آموزان و والدین آن‌ها فصل بسیار مهمی محسوب می‌شود. از یک طرف امکان استراحت و شرکت در کلاس‌ها و تفریحات و سرگرمی‌ها مطرح می‌شود و از طرف دیگر ترس فراموش کردن مباحث سال گذشته و دور شدن از درس در این فصل وجود دارد.

لزوم درس خواندن در تابستان یکی از موارد بسیار مهم برای دانش‌آموزان در همه‌ی مقاطع تحصیلی است؛ ولی دانش‌آموزان معمولاً نمی‌دانند برای درس خواندن در تابستان چه کتاب‌هایی و چه مباحثی را بخوانند. آیا فقط مطالب گذشته را دوره کنند یا مطالب کتاب‌های سال آینده را پیش‌خوانی کنند؟

ابتکار کانون با انتشار کتاب تابستان بسیار حایز اهمیت است. مؤلفان این کتاب سعی کرده‌اند اولاً این کتاب را برای همه‌ی مقاطع تهیه کنند. ثانیاً حجم مباحث زیاد نباشد که باعث خستگی دانش‌آموزان از درس شود. ثالثاً تقسیم مباحث کتاب به دو بخش نگاه به گذشته و نگاه به آینده موجب می‌شود دانش‌آموز نه از مباحث سال قبل غافل شود و نه به مباحث سال آینده بی‌توجه باشد. حداکثر انطباق با برنامه‌ی آزمون‌های تابستان در کتاب تابستان کانون به چشم می‌خورد.