نقشه‌ی راه را گم نکنید

مسیر پیشِ رو مشخص است ولی برای کسانی که اولین بار است قدم در این راه می‌گذارند و با فراز و نشیب و پیچ و خم‌های آن آشنایی ندارند، داشتن نقشه لازم است.

«برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها، نقشه‌ی راه است.»

مسیر پیشِ رو مشخص است ولی برای کسانی که اولین بار است قدم در این راه می‌گذارند و با فراز و نشیب و پیچ و خم‌های آن آشنایی ندارند، داشتن نقشه لازم است.

وجود راهنما برای استفاده از این نقشه لازم است؛ ولی به یک نکته توجه کنید: آیا می‌توان به هر نقشه و هر راهنمایی اعتماد کرد؟

برای داشتن انتخاب درست در وهله‌ی اول تحقیق کنید و بعد از این‌که با اعتماد کامل نقشه‌ی خودتان را شناسایی کردید، آن را مطالعه کنید تا بتوانید در استفاده از آن توانا شوید. در قسمت‌هایی که نیاز به مشاوره دارید از پشتیبان خود کمک بخواهید.

چند توصیه‌ی مهم:

  • در میانه‌ی مسیر از نقشه جدا نشوید؛ خطرناک است!

  • هم‌زمان نمی‌توان از چند نقشه‌ی متفاوت استفاده کرد و با موفقیت به مقصد رسید.

  • این نقشه سال‌هاست به خیلی‌ها کمک کرده است. وقتی به آن پیوستید دیگر دنبال تغییر در آن نباشید.

  • برنامه‌ی راهبردی به آزمون‌ها سنجاق شده است. نه برنامه‌ی راهبردی و نه آزمون‌ها به‌تنهایی مؤثر نیستند.