نکات اصلی برنامه‌ریزی شخصی‌

برنامه‌ریزی شخصی باید در کنار کمیت مطالعه با افزایش کیفیت مطالعه همراه باشد.برنامه‌ریزی شخصی باید در کنار کمیت مطالعه با افزایش کیفیت مطالعه همراه باشد.

کیفیت مطالعه رابطه‌ی مستقیمی با برنامه‌ریزی درست و واقع‌بینانه‌ دارد.

ابتدا میزان ساعت مطالعه‌ی روزانه‌ی خود را پیش‌بینی کنید و سپس به سؤالات زیر در آرامش پاسخ دهید. میزان درستی جواب در بهتر نوشتن برنامه‌ریزی شخصی و اجرای بهتر آن تأثیر بسزایی دارد.

1. از چه درسی شروع کنم؟

2. تعادل مطالعه در درس‌های عمومی و اختصاصی را چگونه رعایت کنم؟

3. تغییرات مطالعه در بین دو هفته به چه میزان باشد؟

4. جایگاه مرور در برنامه‌ریزی شخصی چیست؟

5. جمع‌بندی آخر هفته را در چه مدت‌زمانی انجام دهم؟