ماه مهر، ماه روشنایی، ماه تلاش

دوباره پس از ماه‌ها انتظار از راه رسیدی. اکنون نسیم مهربان مهرماه هیجان خفته‌ی چندماهه‌ام را بیدار کرده است. همپای رقص زرد برگ‌ها گام برمی‌دارم.

دوباره پس از ماه‌ها انتظار از راه رسیدی. اکنون نسیم مهربان مهرماه هیجان خفته‌ی چندماهه‌ام را بیدار کرده است. همپای رقص زرد برگ‌ها گام برمی‌دارم.

اکنون سنگفرش پیاده‌روها، آسفالت تیره‌ی خیابان‌ها، چراغ قرمز و خط‌کشی عابر پیاده را دوست دارم. با سبز شدن چراغ راهنمایی، شوق در چشمانم جوانه زده و تا رسیدن به مدرسه محکم و پرصلابت گام برمی‌دارم. صدای زنگ مدرسه در صبح اول مهر را می‌شنوم.

امروز لبخند مهر و آفتاب مهر، فرزندان ایران‌زمین را در کنار خود جمع کرده است. آسمان کلاس درس آبی و چهره‌ی دوستان و هم‌کلاسی‌هایم سبز و پرشور است. می‌روم تا همه با هم برای ساختن فردایی بهتر برای سرزمینمان تلاش کنیم.