آزمون برنامه‌ای مسیری هدف‌دار تا یادگیری

آزمون روز جمعه مسیری است برای یادگیری درست و هدفمند. مسابقه‌ای است که فقط با خودتان رقابت می‌کنید.

آزمون برنامه‌ای مسیری هدف‌دار تا یادگیری

آزمون روز جمعه مسیری است برای یادگیری درست و هدفمند. مسابقه‌ای است که فقط با خودتان رقابت می‌کنید. آزمون جمعه یک معیار است. معیار برای این‌که بدانید چه‌قدر از انرژی‌ای که برای آموختن در طول دو هفته صرف کرده‌اید، به مرحله‌ی اجرا درآورده‌اید. آزمون روز جمعه آغازی است برای انگیزه و شروعی دوباره.

آزمون برنامه‌ای در کانون با استفاده از برنامه‌ی راهبردی طوری تنظیم شده است که اگر در یک آزمون غیبت کنید آن را به آزمون آزمایشی مبدل کرده‌اید و از ثمره‌ی آن‌چه در طول دو هفته یاد گرفته‌اید فاصله خواهید گرفت. با توجه به شروع سال تحصیلی جدید و آغاز آزمون‌های کانون، مسیر و هدف را جدی بگیرید. آزمون‌های برنامه‌ای را اگر یک مسابقه فرض کنید، مسابقه‌ای است که زیربنای آن را خودتان طراحی کرده و اجرا می‌کنید. پس با جدیت و دقت و تلاش است که می‌توان به نتیجه‌ی دلخواه رسید.