انضباط پل بین اهداف و دستاوردهاست

انضباط پل بین اهداف و دستاوردهاست و دفتر برنامه‌ریزی به منزله‌ی ناظمی برای رسیدن به اهداف عمل می‌کند.انضباط پل بین اهداف و دستاوردهاست و دفتر برنامه‌ریزی به منزله‌ی ناظمی برای رسیدن به اهداف عمل می‌کند. 

منحرف شدن از مسیر اصلی، بزرگ‌ترین عامل شکست ماست که دفتر برنامه‌ریزی مانند راهنمایی در کنار ما در زمان درس خواندن از انحراف ما جلوگیری می‌کند.

انضباط و راهنما باعث مدیریت زمان می‌شوند. روزها گران‌قیمت هستند. زمانی که یک روز سپری می‌شود ما آن روز را از دست داده‌ایم؛ پس مطمئن شوید که روزهای‌تان را به‌درستی خرج و سپری می‌کنید.

داشتن دفتر برنامه‌ریزی زمان را نیز برای‌تان مدیریت می‌کند و مدیریت زمان را به شما می‌آموزد.