پنج روش مطالعه

کلمه‌ی کلیدی کوتاه‌ترین، راحت‌ترین، بهترین و پرمعنی‌ترین کلمه‌ای است که با دیدن آن، مفهوم جمله تداعی شده و به خاطر آورده می‌شود.

1. خواندن بدون نوشتن: روش نادرست مطالعه و علت مهم فراموشی مطالب

2. خط کشیدن زیر نکات مهم: ابتدا مطالب خوانده شود و پس از دریافت مفهوم زیر نکات مهم خط کشیده شود.

3. حاشیه‌نویسی: برای یادگیری مطالبی که اهمیت چندانی ندارد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

4. خلاصه‌نویسی

5. کلیدبرداری: کلمه‌ی کلیدی کوتاه‌ترین، راحت‌ترین، بهترین و پرمعنی‌ترین کلمه‌ای است که با دیدن آن، مفهوم جمله تداعی شده و به خاطر آورده می‌شود.