موضوع انشا:تابستان خود را چگونه گذراندید؟

به نام خدا.امسال تابستان را بسیار خوب شروع کردم...

موضوع انشا:تابستان خود را چگونه گذراندید؟

به نام خدا.امسال تابستان را بسیار خوب شروع کردم...

اولین بار بود که  کانونی شده بودم و می خواستم با برنامه درس بخوانم.آن هم،با برنامه راهبردی کانون...

تصویر از یاسمن سلگی

در همان روزهای ابتدایی و در جلسه اتمام حجت واژه و نقش پشتیبان برایم بیان شد.بعدها بود که نقش موثر پشتیبانم را درک کردم.مخصوصا آنجا که میان دوراهی های تردید می ماندم.در همان جلسه با دو جادوی موفقیت یعنی دفتر برنامه ریزی و کتاب خودآموزی آشنا شدم.براستی که: کم رنگ ترین جوهرها از قوی ترین حافظه ها ماندگارتر بودند.

تصویر از سکینه یگان فرد

در سایت کانون بود که خواندم:انتخاب کتاب اولین گام برنامه ریزی!و بعد از آزمون اول به پیشنهاد پشتیبانم کتاب تابستان را تهیه کردم و اکنون به هدف کتاب که:*در تابستان کمی درس بخوانید و از درس خواندن لذت ببرید* ایمان آوردم.مثل ایمان آوردن به خیلی چیزها مثل:

موفقیت یعنی تکرار لجوجانه ی کارهای ساده و آسان

آزمون بدون ارزیابی کاری ست نیمه تمام

درس گرفتن از اشتباهات آزمون ها ، حق مسلم من

و یک کلمه شش حرفی که مطمئنم من را به آرزویم می رساند: خ   و   ا   س    ت   ن

موضوع انشا:تابستان خود را چگونه گذراندید؟

اکنون من با کوله باری از خاطرات و اتفاق های خوب به استقبال پاییز می روم و می دانم که هنوز ماموریت من به پایان نرسیده است...

راستی یاد جمله شوماخر بخیر که می گفت:تنها راز موفقیت من این است که زمانی که دیگران ترمز می گیرند،من گاز می دهم...