جلسه معرفی و آشنایی با کتاب‌های جدید کانون

جلسه معرفی و آشنایی با کتابهای جدید فرهنگی آموزش قلم چی سه شنبه 29 شهریور، کتاب های جدید کانون فرهنگی آموزش (قلم چی) که با طرحی نو آماده و تولید شده بود، به مدیران مناطق تهران، مدیران و مسئولان کتاب در شهرهای اطراف تهران، مدیران آموزشگاه های هماهنگ، مدیران آموزشی مدارس سرای دانش و پشتیبان های ویژه کانون معرفی شد. در این جلسه هر یک از مسئولان تولید کتاب ها، ویژگی کتاب ها را برای حاضران تشریح کردند. و در پایان حاضران به نحوه ارائه توضیحات از سوی این مسئولان رای عالی تا ضعیف دادند.


جلسه معرفی و آشنایی با کتاب‌های جدید کانون

مدیران دختر مناطق 4 گانه تهران


جلسه معرفی و آشنایی با کتاب‌های جدید کانون

مدیران رابط با مدارس تهران


جلسه معرفی و آشنایی با کتاب‌های جدید کانون

مدیران و پشتیبان های واحد آموزشگاه های هماهنگ تهران


جلسه معرفی و آشنایی با کتاب‌های جدید کانون

مدیران آموزشی مدارس سرای دانش


جلسه معرفی و آشنایی با کتاب‌های جدید کانون

مدیران دختر شهرهای اطراف تهران 


جلسه معرفی و آشنایی با کتاب‌های جدید کانون

مدیران پسر شهرهای اطراف تهران 


جلسه معرفی و آشنایی با کتاب‌های جدید کانون

مدیران و پشتیبان های واحد آموزشگاه های هماهنگ تهران


جلسه معرفی و آشنایی با کتاب‌های جدید کانون

مدیران پسر مناطق 4 گانه تهران


جلسه معرفی و آشنایی با کتاب‌های جدید کانون

پشتیبان های ویژه تهران


جلسه معرفی و آشنایی با کتاب‌های جدید کانون

همکاران واحد ارزیابی