تغییر نام دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت

هیات امنای دانشگاه علم و صنعت با درخواست دانشکده مهندسی شیمی مبنی بر تغییر نام این دانشکده موافقت کرد.

تغییر نام دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت

هیات امنای دانشگاه علم و صنعت با درخواست دانشکده مهندسی شیمی مبنی بر تغییر نام این دانشکده موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه علم و صنعت، با تصویب هیات امنا و اعلام موافقت رئیس دانشگاه، نام دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت به «مهندسی شیمی، نفت و گاز» تغییر کرد.

محمدعلی برخورداری رئیس دانشگاه علم و صنعت در نامه ای با این تغییر نام  موافقت کرد بنابراین نام دانشکده مهندسی شیمی رسما به «دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز» تغییر یافته و از این پس در مکاتبات اداری، عنوان جدید دانشکده ذکر خواهد شد.