دانشگاه تربیت مدرس میزبان نمایندگان سازمان جهانی مالکیت فکری

دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، روز دوشنبه، 29 شهریورماه میزبان نمایندگان سازمان جهانی مالکیت فکری و نمایندگان وزارت دادگستری بود.

دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، روز دوشنبه، 29 شهریورماه میزبان نمایندگان سازمان جهانی مالکیت فکری و نمایندگان وزارت دادگستری بود

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دانشگاه تربیت مدرس، جوزف بردلی از انگلستان و پوشندراری از هندوستان به عنوان نمایندگان سازمان جهانی مالکیت فکری و دکتر میرحسینی مشاور وزیر دادگستری به همراهی دو تن از مشاورین حقوقی وزارت دادگستری به منظور برگزاری دوره دکتری حقوق مالکیت فکری در دانشگاه تربیت مدرس روز دوشنبه 29 شهریورماه از ساعت 10:30 تا 13 در دانشکده حقوق حضور داشتند.