تصاویر خیره‌کننده از ماه‌گرفتگی

ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی از آن دست از پدیده هایی است که مردم توجه ویژه ای به آن دارندماه گرفتگی و خورشید گرفتگی از آن دست از پدیده هایی است که مردم توجه ویژه ای به آن دارند. پدیده ماه گرفتگی زمانی اتفاق می افتد که ماه در بدر کامل و در حال عبور از بخشی از سایه زمین باشد. تصاویری زیبا از ماه گرفتگی در آسمان سراسر جهان را مشاهده می کنید.

تصاویر خیره‌کننده از ماه‌گرفتگی

تصاویر خیره‌کننده از ماه‌گرفتگی

تصاویر خیره‌کننده از ماه‌گرفتگی

تصاویر خیره‌کننده از ماه‌گرفتگی

تصاویر خیره‌کننده از ماه‌گرفتگی

تصاویر خیره‌کننده از ماه‌گرفتگی


منبع :