تحلیل آزمون شاید مهم‌تر از آزمون

تحلیل و بررسی آزمون کاری مهم‌تر از آزمون دادن است. درواقع آزمون دادن در کنار تحلیل آزمون معنای حقیقی پیدا می‌کند و آزمون و تحلیل آزمون مکمل یکدیگرند.تحلیل و بررسی آزمون کاری مهم‌تر از آزمون دادن است. درواقع آزمون دادن در کنار تحلیل آزمون معنای حقیقی پیدا می‌کند و آزمون و تحلیل آزمون مکمل یکدیگرند. آزمون بدون ارزیابی کاری نیمه‌تمام است. یکی از مهم‌ترین اهداف و ویژگی‌های آزمون‌های کانون، یادگیری است. هر دانش‌آموز برای یادگیری بیش‌تر و به ثمر نشستن آزمون‌ها بعد از آزمون دادن، با تحلیل آن، کار خود را تکمیل می‌کند.

تحلیل آزمون باید شامل موارد زیر باشد:

1- سؤالات ساده‌ای که پاسخ نداده‌اید.

2- سؤالات ساده‌ای که با بی‌دقتی در دام آموزشی افتاده‌اید.

3- سؤالاتی که شانسی جواب داده‌اید.

4- سؤالاتی که فراموش کرده‌اید.

5- سؤالات سطح بالایی که نتوانستید به جواب برسید.

بعد از تحلیل و بررسی آزمون کافی است تمام این سؤالات را وارد کتاب خودآموزی کنید تا هم تثبیت شوند و هم قبل از آزمون دوباره مرورشان کنید.