ارزیابی عملکرد با دفتر برنامه‌ریزی

درنهایت با بررسی این عوامل و تثبیت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف می‌توانید به‌راحتی زمینه‌ی پیشرفت خود را فراهم کنید و به آمادگی لازم برسید.هر کار و فعالیتی که آغاز می‌کنید در ابتدا تصمیم می‌گیرید که تا به پایان رساندن آن دست از تلاش برندارید؛ بنابراین برای رسیدن به هدفتان باید بتوانید نقاط مثبت و منفی عملکردهای خود را ببینید تا به‌سرعت پیشرفت کنید. بهتر است هر هفته به ارزیابی عملکرد خود بپردازید.

یکی از راهکارهای ارزیابی نحوه‌ی مطالعه، استفاده از دفتر برنامه‌ریزی است. از یک هفته مطالعه با نوشتن نقاط مثبت و منفی کارتان می‌توانید به نوع مطالعه‌ی خود واقف شوید. از نقاط منفی می‌توان به تماشای بیش از حد تلویزیون، خواب زیاد، عدم مطالعه‌ی برخی از درس‌ها و... اشاره کرد. از نقاط مثبت می‌توان به افزایش ساعات مطالعه، برنامه‌ریزی دقیق، رعایت تعادل در مطالعه و... اشاره کرد.

درنهایت با بررسی این عوامل و تثبیت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف می‌توانید به‌راحتی زمینه‌ی پیشرفت خود را فراهم کنید و به آمادگی لازم برسید.