شعری از دانش‌آموز شهرکردی / نفس‌های بی‌اکسیژن

علیرضا رایش، کلاس نهم از شهرکرد این شعر را با عنوان "نفس‌های بی‌اکسیژن" سروده است.علیرضا رایش، کلاس نهم از شهرکرد این شعر را با عنوان "نفس‌های بی‌اکسیژن" سروده است.


شعری از دانش‌آموز شهرکردی / نفس‌های بی‌اکسیژن