آیا آزمون‌های هوش موفقیت شغلی را پیش‌بینی می‌کنند؟

البته همبستگی‌های بین هوش‌بهر و موفقیت شغلی متوسط است و موارد استثنایی زیادی در این رابطه وجود دارد.موفقیت شغلی مفهوم مبهمی است که بار ارزشی دارد؛ با این حال، پژوهشگران با بررسی همبستگی نمرات هوش‌بهر و شاخص‌های ویژه‌ی موفقیت شغلی، مانند وجهه‌ی مشاغل یا ارزیابی عملکرد شغلی افراد، کوشیده‌اند به این سؤال پاسخ دهند. 

از یک‌ سو، بدیهی است که هوش‌بهر با دستاوردهای شغلی ارتباط دارد. افرادی که نمرات بالایی در آزمون‌های هوش می‌گیرند بیش‌تر از کسانی که نمره‌ی کمّی می‌گیرند به مشاغل  عالی‌تر دست می‌یابند؛ چون آزمون‌های هوش توانایی تحصیلی را خیلی خوب ارزیابی می‌کنند و از آن‌جا که عملکرد تحصیلی برای دست‌یابی به برخی مشاغل مهم است، این رابطه بین نمرات هوش‌بهر و مرتبه‌ی شغلی، معنی‌دار است. 

البته همبستگی‌های بین هوش‌بهر و موفقیت شغلی متوسط است و موارد استثنایی زیادی در این رابطه وجود دارد. 

برخی افراد به ‌رغم توانایی محدود که با آزمون‌های هوش اندازه‌گیری شده است ممکن است به مشاغل آبرومند دست یابند، در حالی که افراد بسیار باهوش‌تر اما با انگیزه‌ی کم‌تر، در مشاغل دون‌پایه مشغول کار هستند.