کتابی به نام پرتکرار

همان طور که می‌دانید انتخاب منابع مطالعاتی مناسب اولین گام برنامه‌ریزی است. با انتخاب کتاب مناسب به‌راحتی می‌توان پیشرفت کرد.همان طور که می‌دانید انتخاب منابع مطالعاتی مناسب اولین گام برنامه‌ریزی است. با انتخاب کتاب مناسب به‌راحتی می‌توان پیشرفت کرد. یکی از بهترین منابعی که می‌تواند در پیشبرد مطالعات شما مهم باشد کتاب سؤالات پرتکرار است.

این کتاب شامل سؤالات متنوع تشریحی مدارس سراسر کشور است. با حل کردن سؤالات این کتاب می‌توانید مطالب خوانده‌شده را در ذهن خود تثبیت کنید، نقاط ضعف خود را از بین برده و نقاط قوت خود را تقویت کنید و در عین حال از اشکالات احتمالی جلوگیری کنید. پس از به تسلط رسیدن بر مباحث مورد نظر با کمک این کتاب می‌توانید به سراغ تست‌زنی رفته و مهارت خود را در حل سؤالات چهارگزینه‌ای تقویت کنید.