مهندسی اولیه‌ی منابع مطالعاتی

صرف این زمان در فصلی که مدارس تعطیل بوده و تعداد خاصی از دانش‌آموزان درس می‌خوانند فاکتور ارزشمندی برای پیشرفت است.درس خواندن در تابستان مزایای زیادی به دنبال دارد. شاید بتوان اصلی‌ترین و کارآمدترین آن را شناسایی و کشف روش‌ها و منابع مطالعاتی هر درس دانست؛ کاری که با وجود داشتن اهمیت، زمان‌بر است.

صرف این زمان در فصلی که مدارس تعطیل بوده و تعداد خاصی از دانش‌آموزان درس می‌خوانند فاکتور ارزشمندی برای پیشرفت است.

به بیان ساده‌تر دانش‌آموزی که در تابستان درس می‌خواند و در آزمون‌ها شرکت می‌کند، هم یادگیری‌های ناقص خود را برطرف می‌کند و هم فرصت آزمون و خطا برای کشف روش‌های مطالعه‌ی سازگار با خود و منابع مطالعاتی مفید را دارد.