مدارس ابتدایی تحت پوشش طرح «تدبیر» قرار می‌گیرند

مدیرکل آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: امسال تمام مدارس ابتدایی به جز ۵ درصد مدارس طرح تعالی، تحت پوشش طرح تدبیر قرار می‌گیرند.مدیرکل آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: امسال تمام مدارس ابتدایی به جز ۵ درصد مدارس طرح تعالی، تحت پوشش طرح تدبیر قرار می گیرند.

صادق صادق پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح تدبیر در مدارس کشور گفت: طرح تدبیر از سال گذشته آغاز شد و ۲۶ هزار مدرسه تحت پوشش قرار گرفت.

وی افزود: طرح تدبیر بهبود فرایندهای مدیریتی را دنبال می کند و از استقبال خوبی نیز در میان مدیران برخوردار شد.

مدیرکل آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: امسال تمام مدارس ابتدایی به جز ۵ درصد مدارس طرح تعالی، تحت پوشش طرح تدبیر قرار می گیرند.

وی بیان کرد: برنامه تدبیر به دنبال تحلیل وضع موجود، تعیین اولویت ها و تدوین برنامه عمل و اجرا و تببین آن در کل ارکان مدرسه است و هر مدیر باید یک برنامه عملیاتی داشته باشد.

وی توضیح داد: در طرح تدبیر تاکید بر خودارزیابی است، مدیر مدرسه در شهریور خود را ارزیابی می کند که در چه جایگاهی قرار دارد و برنامه خود را برای بهبود وضعیت و جایگاهش اجرا می کند.

صادق پور تصریح کرد: همچنین مدیر مدرسه در طول سال نیز ارزیابی فرایندها را انجام می دهد و در پایان سال نیز ارزیابی دارد و رشد خود را با خود مقایسه می کند.

مدیرکل آموزش ابتدایی یادآور شد: برای بهبود آموزشگاهی یک نرم افزار نیز تهیه شده است و قابلیت کمک به مدیر مدرسه را دارد، جاهایی که مدیر مدرسه امتیاز کم دارد، کمک می کند که برای به دست آوردن امتیاز چه فعالیت هایی انجام دهد.

منبع :