تحلیل آزمون 26 شهریور -سوم دبستان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون سوم دبستان از نگاه دبیران
پس از آزمون ، نکات مثبت و چالشی آزمون ها را از نگاه دبیران مشاهده فرمایید و شما دانش آموز عزیز می توانید همراه با تکمیل تحلیل خودتان ، آن ها را در  کتاب خودآموزی وارد کنیدو نظرات خودرا به اشتراک بگذارید.تحلیل آزمون 26 شهریور -سوم دبستان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 26 شهریور -سوم دبستان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 26 شهریور -سوم دبستان از نگاه دبیران