ویژگی و نکات مهم آزمون9 مهر گروه‌های کنکوری

نکات عمده آزمون نهم مهر گروه‌های کنکورینکات مهم آزمون نهم مهر گروه های کنکوری

فایل های ضمیمه
فصل سوم - میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی.
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم تجربی)
دبیر : حسین قنبری