باشکوه‌ترین فانوس‌های دریایی دنیا

تصور کنید یک شب در دربا در سرما، در باد سوار یک قایق هستید، و هیچ GPS ناوبری و یاارتباط رادیویی وجود ندارد. در چنین شرایطی اگر بخواهید به خشکی برسید باید با نگرانی منتظر باشید تا نوری ببینید. تصور کنتصور کنید یک شب در دربا در سرما، در باد سوار یک قایق هستید، و هیچ GPS ناوبری و یاارتباط رادیویی وجود ندارد. در چنین شرایطی اگر بخواهید به خشکی برسید باید با نگرانی منتظر باشید تا نوری ببینید.

برترین ها: تصور کنید یک شب در دربا در سرما، در باد سوار یک قایق هستید، و هیچ GPS ناوبری و یاارتباط رادیویی وجود ندارد. در چنین شرایطی اگر بخواهید به خشکی برسید باید با نگرانی منتظر باشید تا نوری ببینید. نور در شب تنها وسیله ارتباطی در زمان هایی بود که هیچ هواپیمایی وجود نداشت و برای رسیدن به مقصد سفرهای دریایی زیادی نیاز بود.
 
امروزه باوجود ماهواره های مدرن، همه چیز ساده تر شده است. حتی ممکن است فکر کنیم دیگر به فانوس های دریایی نیازی نیست. اگرچه ممکن است آن ها به اندازه قرن ها پیش اهمیت نداشته باشند، اما یک نور کوچک در شب هنوز هم علامت شادی برای ملوانان و الهام بخشی برای عکاسان است. تصاویر زیبایی از فانوس های دریایی را مشاهده می کنید.

باشکوه‌ترین فانوس‌های دریایی دنیا

باشکوه‌ترین فانوس‌های دریایی دنیا

باشکوه‌ترین فانوس‌های دریایی دنیا

باشکوه‌ترین فانوس‌های دریایی دنیا

باشکوه‌ترین فانوس‌های دریایی دنیا

باشکوه‌ترین فانوس‌های دریایی دنیا

باشکوه‌ترین فانوس‌های دریایی دنیا

باشکوه‌ترین فانوس‌های دریایی دنیا

باشکوه‌ترین فانوس‌های دریایی دنیا

باشکوه‌ترین فانوس‌های دریایی دنیا

باشکوه‌ترین فانوس‌های دریایی دنیا

باشکوه‌ترین فانوس‌های دریایی دنیا

باشکوه‌ترین فانوس‌های دریایی دنیا

باشکوه‌ترین فانوس‌های دریایی دنیا


منبع :