دنیای خرس‌ها

بر خلاف بسیاری از پستانداران ،خرس‌ها می‌توانند رنگ‌ها را ببینند. خرس‌ها حس بویایی فوق العاده ای دارند که حتی شاید از سگها هم بیشتر باشد بر خلاف بسیاری از پستانداران ،خرس ها می توانند رنگ ها را ببینند. خرس ها حس بویایی فوق العاده ای دارند که حتی شاید از سگها هم بیشتر باشد. خرسها در روز بیش اَز 20 هزار کالری مصرف می کنند. جالب است بدانید که خرسهای قطبی 98 کیلومتر را بدون وقفه می توانند شنا کنند.

دنیای خرس‌ها

دنیای خرس‌ها

دنیای خرس‌ها

دنیای خرس‌ها

دنیای خرس‌ها

دنیای خرس‌ها

دنیای خرس‌ها

دنیای خرس‌ها


منبع :