نور پردازی

نمایش نور در سایه‌های صورتی ابرهای سواحل جنوب ولینگتون در نیوزیلند، مانند شفق قطبی به نظر می‌رسد.نمایش نور در سایه های صورتی ابرهای سواحل جنوب ولینگتون در نیوزیلند، مانند شفق قطبی به نظر می رسد.هنگامی که بادهای خورشید که از ذرات باردار تشکیل شده با میدان مغناطیسی زمین برخورد می کند، این پدیده زیبا نمایان می شود. در هر صورت این اتفاق یک پدیده خاص تلقی می شود.

نور پردازی