نخستین هلیکوپتر جهان

تصویری از اولین هلیکوپتر جهان در سال ۱۹۴۰تصویری از اولین هلیکوپتر جهان در سال ۱۹۴۰

نخستین هلیکوپتر جهان


منبع :