بَبَل / معرفی کتاب

این کتاب ماجرای الاغی به نام ببل را بیان می‌کند که در باغی سبز و زیبا برای پیرمردی کار می‌کرد. ببل دلش می‌خواست در باغ بخواند و بگردد و گل بچیند و یونجه بخورد.این کتاب ماجرای الاغی به نام ببل را بیان می‌کند که در باغی سبز و زیبا برای پیرمردی کار می‌کرد. ببل دلش می‌خواست در باغ بخواند و بگردد و گل بچیند و یونجه بخورد.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: «ببل آن روز بی‌حال و گرفته قلی را که سوارش بود، می‌برد. به آرامی به سوی باغ می‌رفت و هر چیزی که می‌دید، می‌خورد. نگاهش که به آب افتاد، فکری به مغز کوچک او ناخنک زد. کسی انگار او را قلقلک داد...» 

بَبَل / معرفی کتاب


نویسنده: علی باباجانی

تصویرگر: طلعت اشرفی

انتشارات امیرکبیر