سطح انرژی خود را تعیین کنید

اگر درست قدم بردارید می‌توانید از مطالعه، نتیجه‌ی بهتری بگیرید و با استفاده‌ی درست از زمان و وقت، روی موضوعات مهم بهتر تمرکز خواهید کرد.همان طور که می‌دانید درس‌هایی که نیازمند تمرین و تکرار بیش‌تری برای یادگیری هستند به تمرکز بیش‌تری نیاز دارند؛ به همین دلیل اگر ذهنتان خسته باشد حفظ تمرکز بسیار مشکل خواهد بود. این درس‌ها باید زمانی مطالعه شوند که انرژی شما در اوج خود قرار دارد؛ بنابراین باید تعیین کنید که چه زمانی از روز انرژی شما در سطح بالایی قرار دارد.

اگر درست قدم بردارید می‌توانید از مطالعه، نتیجه‌ی بهتری بگیرید و با استفاده‌ی درست از زمان و وقت، روی موضوعات مهم بهتر تمرکز خواهید کرد.